3. Vuorovaikutus ja yhdessä toimiminen

Ohjeiden selitykset avautuvat sinisiä nuolia painamalla.

Taiteen tekemisessä pyritään aktiiviseen vuorovaikutukseen, jossa erilaisia näkemyksiä voidaan tuoda esiin ja toisia kuunnellaan. Ongelmista tulee voida puhua avoimesti. 

Varmistanko omalta osaltani, että kaikki kuulevat aidosti toisiaan ja yrittävät asettua toisten asemaan? 

Vähättelenkö toisen kokemuksia ja tunteita?

Tunnistanko hiljaisuuden kulttuurin ja pyrinkö rikkomaan sen? 

Rohkaisenko erilaisten mielipiteiden ja arviointien esittämiseen? 

Esitänkö ja vastaanotanko kritiikin rakentavasti? 

Varmistanko, että esiin nousseet epäkohdat käsitellään avoimessa keskustelussa? Huolehdinko siitä, ettei kritiikin esittäneitä henkilöitä kohdella epäasiallisesti vaan palautteeseen rohkaistaan? 

Tartunko ongelmiin ja etsinkö ratkaisuja nopealla aikataululla? 

Taideteos tulee erottaa sen tekijästä. Tekijän yksityisyyttä tulee kunnioittaa. 

Pidänkö huolta, ettei taiteilijaa tai muita teoksen tuottamiseen osallistuneita tahoja maaliteta tai kohdella epäasiallisesti?

Taiteen tekemisen tulee olla turvallista sekä fyysisesti että henkisesti. Häirintä, kiusaaminen ja syrjintä on kiellettyä. Oikeus turvallisuuteen ja asialliseen kohteluun koskee kaikkia, myös yleisöä. Mahdollisuus kritiikin antamiseen tarkoittaa samalla valmiutta ottaa vastaan kritiikkiä. 

Olenko pohtinut sitä, miten voitaisiin luoda kaikille turvallisemmat työskentelyolosuhteet?  

Olenko ottanut huomioon puhetapani vaikutuksen turvallisemman tilan luomiseen?

Kuulenko perusteellisesti ja tasapuolisesti kaikkia osapuolia ongelmia aiheuttaneissa tilanteissa?  

Kieli ja työskentelytavat muuttuvat jatkuvasti.
Ymmärränkö, ettei kukaan voi aina hallita korrektia kielenkäyttöä tai toimintaa?  
Pyrinkö kehittämään työympäristöä rakentavasti kysymällä tai tarvittaessa neuvomalla? 

Taide herättää monenlaisia tunteita eivätkä kaikki negatiiviset tunteet synny epäasiallisesta toiminnasta. Olenhan varmistanut, ettei epämukavuuden tunne johdu esimerkiksi taiteellisesta ristiriidasta tai eriävistä mielipiteistä? 

Yhteistyössä toimiessa käytettyjen menetelmien ja käytäntöjen täytyy olla kaikkien osallistujien  hyväksyttävissä. Jokaisen tulee omalta osaltaan kantaa vastuunsa hyvästä työilmapiiristä. 

Otanko riittävästi huomioon taiteen tekemisen kuormittavuuden muille tekemiseen osallistuville osapuolille?

Olenko varmistanut, että työskentelyajat ja työn vaativuus sopivat kaikille osapuolille, ja ottanut huomioon mahdolliset perustellut muutostarpeet? 

Toteutuuko jokaisen yhteistyöhön osallistuvan oikeus vaikuttaa tilanteisiin, joissa joku saattaa kokea toiminnan epäasialliseksi tai vahingolliseksi? 

Vastaanko alaisena oman toimintani asiallisuudesta ja ammattimaisuudesta? 

Taiteen tekeminen voi aiheuttaa voimakkaita tunteita ja jännittyneitä tilanteita. Muistanko arvioida ristiriitatilanteessa, onko kyse mielipide- tai näkemyseroista? 

Osaanko ottaa tavanomaisen ja asiallisen palautteen vastaan osana ammatillista kehittymistä? 

Selvitänkö ongelmat nimenomaan asianomaisten henkilöiden kanssa?

Yhteistyössä tai työryhmänä toimiessa vastuulliset henkilöt tai esihenkilöt tulee nimetä toiminnan alussa. Osallistujien ja osapuolten tulee tietää, kehen ottaa yhteyttä ja miten toimia  ongelmatilanteissa. 

Olenko tietoinen omista ja toisten työskentelyyn liittyvistä velvollisuuksista ja oikeuksista? 

Olenko ottanut huomioon, että vastuuhenkilön määrittäminen voi työryhmän tai muun vapaan yhteisön kohdalla tarkoittaa ulkopuolisen toimijan tarvetta? 

Onko työkäytännöistä sovittu yhdessä ja tiedonkulku riittävää? 

Kulttuurialan ammattilaisen tulee tunnistaa, milloin ja millä tavalla hän toimii esihenkilöasemassa. Kenenkään ei tule asettua esihenkilöasemaan perehtymättä samalla siihen liittyviin velvollisuuksiin.

Toiminko esihenkilönä lainsäädännön edellyttämällä tavalla?

Esihenkilön tai johtavassa asemassa olevan työryhmän jäsenen tulee tiedostaa vastuunsa ja huolehtia osallistujien turvallisista ja eettisesti kestävistä työoloista. 

Olenko vastuuhenkilönä varmistanut, että tunnen riittävästi lainsäädäntöä ja tarvittavia ohjeita asianmukaisten olosuhteiden luomiseksi, kouluttaudun tarpeen mukaan ja seuraan ympäröivän yhteiskunnan työskentelyyn liittyvää kehitystä?  

Tunnenko taidealaani koskevat eettiset ohjeet ja noudatanko niitä? 

Parhaan taiteellisen lopputuloksen tavoitteleminen voi joskus olla ristiriidassa hyvän johtamisen käytäntöjen kanssa. Suhtaudunko avoimesti erilaisiin työhyvinvointia parantaviin ratkaisuehdotuksiin? 

Olenko työnantajana toimivan yhdistyksen hallituksen jäsenenä varmistanut, että käytössä on riittävästi osaamista työntekijän lainmukaisen kohtelun toteutumiseksi? 

Esteellisyydet päätöksenteossa tulee tunnistaa ja ottaa huomioon. 

Tunnistanko pienessä maassa helposti syntyvät sidonnaisuudet tai ennakkoasenteet sukulaisuuden, tuttavuuden tai muiden suhteiden perusteella? 

Eettistä ohjeistoa suositellaan noudatettavaksi soveltuvin ja kutakin taidealaa, toimijaa ja tilannetta koskevin osin lainsäädännön ohella.

Vastaa kyselyyn jos olet kokenut epäeettistä kohtelua tai toimintaa vuosien 2021-2023 aikana. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti.