4. Työskentely

Ohjeiden selitykset avautuvat sinisiä nuolia painamalla.

Työstä tai projektista tehdään ennakolta selkeä sopimus, jonka sisällöstä ja vaikutuksista kaikki sopijapuolet ovat tietoisia. Tilanteissa, joissa työehtosopimusta ei sovelleta, pyritään noudattamaan soveltuvia referenssejä ja ohjeita. 

Olenko laatinut kaikille osapuolille oikeudenmukaisen ja selkeän sopimuksen? 

Noudatanko työehtosopimusta asianmukaisella tavalla, jos olen siihen lain tai sopimuksen perusteella velvoitettu?

Olenko varmistanut, että eri osapuolilla on ollut riittävästi aikaa tutustua sopimuksen sisältöön ennen allekirjoittamista? 

Olenko varmistanut, että sopimuskumppanini on ymmärtänyt sopimuksen sisällön ja sen vaikutukset?

Olenko varmistanut, että en maksajana käytä hyväksi taiteilijan tai muiden kulttuuriammattilaisten intohimoa alaan ja heidän luontaista tarvettaan saattaa työnsä yleisön saataville? 

Olenko taiteilijana perehtynyt riittävästi välittäjäportaan ja muiden kulttuurialan työntekijöiden ansaintamalleihin ymmärtääkseni myös heidän taloudellisia tarpeitaan? 

Pyrinkö omalta osaltani mahdollisuuksien mukaan edistämään kollektiivista sopimista aloilla, joilla se on heikomman suojan vuoksi perusteltua ja joilla itsenäiset ammatinharjoittajat ovat neuvotteluasemansa osalta työsuhteisten työntekijöiden kaltaisessa asemassa? 

Kaikesta työstä suoritetaan reilu vastike. Jos osa siitä ei ole rahamääräistä vaan muuta tekijälle tulevaa hyötyä, on hyödyn oltava todellista ja määriteltyä. 

Olenko ottanut riittävästi huomioon, että taiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten tulee voida kattaa työllään elinkustannuksensa? 

Kannanko vastuun alan jatkuvuudesta tarjoamalla tehdystä työstä asianmukaisen korvauksen? 

Olenko määritellyt yhteistyössä tekijöiden kanssa rahallisen korvauksen sijasta saatavan mahdollisen muun esimerkiksi opintoihin, kokemuksen hankintaan tai harrastamiseen liittyvän hyödyn? 

Taiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten kohtaamat taloudelliset haasteet tulee tunnistaa.  

Onko tarjoamani korvaus riittävä vaadittavaan työmäärään sekä mahdollisiin materiaaleihin, tekokustannuksiin, luovutettaviin oikeuksiin ja muihin kuluihin suhteutettuna?

Tekijöitä tulee kohdella yhdenvertaisesti riippumatta siitä toimivatko he apurahalla, työsuhteessa tai yrittäjänä. 

Täyttyvätkö sopimussuhteessa työsuhteen tunnusmerkit ja huomioidaanko palkanmaksussa kaikki lakisääteiset työnantajamaksut ja vakuutukset?

Olenko varmistanut, että työsuhteen tunnusmerkkien täyttyessä työstä maksetaan korvaus palkan muodossa? Onko ei-työsuhteisen toimeksiannon kyseessä ollessa työkorvauksen maksamisesta sovittu niin, että osapuolet ovat tietoisia korvausmallin vaikutuksista sosiaaliturvaan?

Onhan yrittäjänä tehdyssä työssä huomioitu riittävä korvaustaso asianmukaisen sosiaaliturvan hankkimiseksi?

Olenko pyrkinyt maksamaan yhdenvertaisen palkan tekijöille riippumatta heidän taloudellisesta asemastaan? 

Olenko ottanut huomioon, että henkilökohtainen apuraha tai muu ulkoinen taloudellinen korvaus ei lähtökohtaisesti voi alentaa tekijälle työstä tai tekijänoikeuksista maksettavaa korvausta? 

Tekijänoikeuksia ja niiden lähioikeuksia tulee aina kunnioittaa. Vaikka luovasta työstä olisi kulunut aikaa, tekijä on tuotava asianmukaisesti esille.  

Olenko sopinut taiteellisen yhteistyön aikana, miten tekijöiden roolit ja osuudet ilmaistaan, kun teos julkistetaan tai esitetään?  

Onhan tekijän- ja lähioikeuksista maksettava korvaus riittävä suhteessa luovutettaviin oikeuksiin?

Olenko varmistanut tekijänoikeuskorvausten välittymisen kaikille osallisille kaikissa tilanteissa? 

Eettistä ohjeistoa suositellaan noudatettavaksi soveltuvin ja kutakin taidealaa, toimijaa ja tilannetta koskevin osin lainsäädännön ohella.

Vastaa kyselyyn jos olet kokenut epäeettistä kohtelua tai toimintaa vuosien 2021-2023 aikana. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti.