2. Jämlikhet och jämställdhet

Förklaringar till anvisningarna öppnas genom att trycka på blåa pilar.

Inom konstnärlig verksamhet efterföljs principer om jämställdhet och jämlikhet. Mångfald och olikhet bland människor tas i beaktande på ett sätt som respekterar konstens frihet och konstformernas karaktärsdrag.

Godkänner jag olikhet som en del av konstnärligt uttryck?

Är jag redo att bekanta mig med sätt att göra konst som är nya för mig?

Minns jag, att även ensidiga ställningstaganden ingår i mångfald?

Kan jag granska mina egna språkliga, nationella eller andra fördomar?

Har jag försäkrat mig om att jag inte stänger ute andra på basis av aspekter som är oväsentliga då det gäller konstnärlig verksamhet?

Inom konstnärlig verksamhet får man inte utnyttja en annans sårbara position. Till exempel maktpositioner i fråga om professionell ställning, funktionsduglighet, ålder, kön och könsuttryck, sexuell läggning, etnisk bakgrund, språk, geografiskt läge eller utkomst bör identifieras för att kunna hindra missbruk av dem. Speciell uppmärksamhet bör fästas vid bemötande av minderåriga.

Har minoriteter och underrepresenterade grupper tagits i beaktande i planeringsskedet?
Har de hörts tillräckligt mycket?

Har skillnader som beror på olika positioner tagits i beaktande?
Kan jag jämna ut skillnader genom att förändra verksamhetsformer?

Strävar jag i mån av möjlighet efter att främja positionen och arbetsmöjligheterna för konstnärer och kulturaktörer i svag ställning?

I samband med konstnärlig verksamhet och då konst framförs för publik bör man främja tillgänglighet och hindersfrihet.

Konst- och kulturlivet är starkt koncentrerat till de stora städerna i söder. Har man i tillräckligt hög mån begrundat möjligheterna att nå konstnärer och publik bosatta annanstans?

Det finns stora skillnader i konstnärers och aktörers position, mellan institutioner som åtnjuter statsandelar och det fria fältet. Tar jag dem i beaktande i min verksamhet?

Hurdana rimliga anpassningar i fråga om att förverkliga likvärdighet är möjliga då man tar resurserna och konstverkets karaktär i beaktande?

Har man övervägt möjligheterna att framföra verket i ett utrymme som är tillgängligt, eller att alternativt eller delvis presentera verket till exempel digitalt?

Har man utrett möjligheterna att tolka verket till andra språk, teckenspråk eller
syntolkning?

Vi rekommenderar att dessa etiska anvisningar efterföljs vid sidan av lagstiftningen, på lämpligt sätt och enligt det som gäller varje enskild konstbransch, aktör och situation.

Svara på enkäten om du upplevt oetiskt bemötande eller oetiska handlingar under åren 2021–2023. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt.