1. Konstens frihet och ansvar

Förklaringar till anvisningarna öppnas genom att trycka på blåa pilar.

I konstens frihet ingår konstnärens rätt att välja sitt motiv, sin metod och sitt uttryckssätt. Konstens innehåll och mångfald bör inte regleras utifrån.

Ingriper jag som finansiär eller beställare omotiverat i konstens innehåll?

Är jag som beslutsfattare redo att främja även sådan konst som inte motsvarar min egen övertygelse eller mina egna preferenser?

Konstnärlig verksamhet bör respektera grundläggande rättigheter. Konstnärer och aktörer inom kulturbranschen bör ta i beaktande såväl sina egna som andras rättigheter, inklusive rätten att njuta av konst.

Inser jag att konstnärlig verksamhet inte kan förutsätta att en individ avstår från grundläggande rättigheter, såsom skydd för privatliv eller samvetsfrihet?

Även konsten bär ett ansvar för samhället, människorna och naturen. Vid konstnärlig verksamhet bör man ta i beaktande dess ekologiska, sociala, ekonomiska och kulturella inverkan.

Icke vinstbringande verksamhet skiljer sig från marknadsorienterad. Har du försäkrat att samtliga parter och parter av alla slag har möjlighet att förverkliga sina rättigheter till yrkesutövande?

Är de lösningar jag valt så ekologiska som möjligt inom ramarna för befintliga resurser?

Mångfald är nödvändigt för ett fungerande konst- och kulturliv.
Inbördes respekt mellan olika konstformer bör understödas.

Placerar jag min egen konstbransch eller konstform ovanför andra?

Har jag tagit reda på tillräckligt om hurdana slags omständigheter och behov andra konstformer kräver?

Vi rekommenderar att dessa etiska anvisningar efterföljs vid sidan av lagstiftningen, på lämpligt sätt och enligt det som gäller varje enskild konstbransch, aktör och situation.

Svara på enkäten om du upplevt oetiskt bemötande eller oetiska handlingar under åren 2021–2023. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt.